Diensten

We combineren de klassieke zorg voor individuele dossiers met een aanpak op maat en de gestructureerde opvolging van grote projecten . In alles wat we doen hebben we oog voor de menselijke kant van ons beroep. Bovendien oefenen we onze taken tot in de puntjes uit, in kleine én grote dossiers.

Met trots bieden wij dan ook onze diensten aan ondernemingen, advocaten, particulieren alsook aan overheidsinstellingen, aangepast aan hun noden en profiel.

Wij kunnen u volgende diensten aanbieden

Specifieke diensten voor

Gedetailleerde info over onze diensten

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. Na het afsluiten van een collectieve schuldenregeling kan de schuldenaar terug schuldenvrij door het leven.

Elke natuurlijke persoon met zijn/haar woonplaats in België, die geen handelaar is, kan indien hij niet in staat is om op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd de collectieve schuldenregeling aanvragen. Een gewone laattijdige betaling of moeilijkheden van voorbijgaande aard komen niet in aanmerking. Er dient een sprake te zijn van schuldenlast

Een collectieve schuldenregeling dient u aan te vragen bij verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats. Dit verzoekschrift kan opgesteld worden door bijvoorbeeld een OCMW, of een advocaat, indien u genoeg kennis van zaken heeft kan u eventueel zelf dit verzoekschrift opstellen. Niet onbelangrijk hierbij is te weten dat wanneer u beroep doet op een advocaat tot het opstellen van het verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling, u recht heeft op een pro-deo advocaat of dat de advocaat die het verzoekschrift neerlegt dit kosteloos kan doen.

Er zijn enkele voorwaarden die bepalen of u wel of niet toegelaten kan worden tot de procedure van collectieve schuldenregeling. Zo mag u niet zelf uw onvermogen tewerkgesteld hebben, noch komen schulden zoals onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf of schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement, in aanmerking.

De wet heeft een dubbele doelstelling, namelijk de schuldenaar in staat stellen zijn schulden in de mate van het mogelijke af te lossen, en tegelijkertijd, waarborgen dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden, zowel tijdens als na het verloop van de procedure.

Wanneer u toegelaten wordt tot de procedure van collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. Deze probeert in eerste instantie tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Wanneer hij hier niet in slaagt, zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling, een gedeeltelijke of een totale kwijtschelding van schulden opleggen. Vanaf het moment van toelaatbaarheid bent u “beschermd” tegen uitvoeringsmaatregelen van gerechtsdeurwaarders. Let wel, deze bescherming geldt niet voor schulden ontstaan na het moment van toelaatbaarheid.

De procedure van collectieve schuldenregeling kan voor u als schuldenaar bepaalde opofferingen en nadelen inhouden. Zo is er de beperking van uw financiële inkomsten gedurende enkele jaren. Wanneer de arbeidsrechtbank een verzoek tot collectieve schuldenregeling toelaatbaar verklaart, heeft dit onder meer tot gevolg dat alle inkomsten van de verzoeker vanaf dan op een door de schuldbemiddelaar geopende rekening moeten worden gestort. Uit deze bedragen kent de schuldbemiddelaar de verzoeker dan een ‘leefgeld’ toe dat in principe ten minste gelijk is aan het niet voor beslag of overdracht vatbare deel van de inkomsten (artikelen 1409 en 1412 Gerechtelijk Wetboek).

Image