Een gerechtsdeurwaarder bij u ?

Kreeg u een brief van ons kantoor in uw bus ? Dan heeft u vast een aantal vragen: Over de schuldeiser, de procedure, de kosten, de risico’s, over ons kantoor en over onze werkwijze. Hieronder vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Communiceer!

Wanneer u met een gerechtsdeurwaarder wordt geconfronteerd dient u vooral te communiceren.

De Gerechtsdeurwaarder is bij het uitoefenen van zijn beroep gebonden door een deontologische code. Dit betekent ondermeer dat hij geen nutteloze of onredelijke kosten mag maken. Indien u een gevorderde som niet in een keer kunt betalen, is het meestal mogelijk om een afbetalingsplan overeen te komen tenzij de opdrachtgever dit weigert. Contacteer hiervoor tijdig de Gerechtsdeurwaarder. U spaart kosten uit door niet te wachten tot de Gerechtsdeurwaarder (de volgende keer) langskomt en door u strikt te houden aan een afgesproken - meestal maandelijks - afbetalingsplan.

Lees de documenten die u ontvangt grondig ! Als u gedagvaard wordt, is het mogelijk de vordering te betwisten. Als u dan niet reageert en wacht tot u veroordeeld bent om uw opmerkingen over te brengen, is het simpelweg te laat. Zodra er een vonnis is en de beroeps- en/of verzetstermijn is verstreken, kunt u de uitvoering van de beslissing niet meer vermijden.

De Gerechtsdeurwaarder kan bemiddelen tussen u en uw schuldeiser. U dient hem dus volledig en correct in te lichten met betrekking tot uw situat978ie. Indien u door bijzondere omstandigheden buiten uw wil of invloed in de problemen kwam, kan hiermee rekening worden gehouden.

Dus: indien u vragen of opmerkingen heeft, meer informatie wenst of een afbetalingsplan wenst voor te stellen naar aanleiding van een schrijven of een bezoek van de Gerechtsdeurwaarder, neem dan zo snel mogelijk contact op met het kantoor. Men zal u daar verder helpen en advies geven met betrekking tot de te nemen maatregelen.

Hier vindt u enkele omstandigheden waarin u met een gerechtsdeurwaarder kunt worden geconfronteerd en welke stappen u in die omstandigheden het best onderneemt.

ALGEMEEN

De onderstaande situaties bieden een greep uit omstandigheden waarmee u kunt geconfronteerd worden wanneer u in aanraking komt met een Gerechtsdeurwaarder.

De bedoeling is om een algemeen beeld te geven van de mogelijke reacties in bepaalde situaties en geenszins om juridisch advies te verlenen. In concrete situaties kunnen er afwijkende gevolgen zijn. Raadpleeg bij twijfels of onduidelijkheden zeker de instrumenterende Gerechtsdeurwaarder, uw advocaat of een justitiehuis.

Bij elk van deze stappen doet u er goed aan om contact op te nemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor en de vordering te betalen of tenminste een redelijk afbetalingsplan voor te stellen. Wanneer u dit doet, en u zich ook stipt aan het afbetalingsplan houdt, vermijdt u verdere kosten.

U KREEG EEN AANMANING U BENT GEDAGVAARDU KREEG EEN BETEKENING OF EEN BETEKENING-BEVEL UW GOEDEREN WERDEN IN BESLAG GENOMEN ER WERD BESLAG GELEGD OP UW LOON UW REKENINGEN ZIJN GEBLOKKEERD

U KREEG EEN AANMANING

Als u een aanmaning ontvangt, dient u eerst en vooral na te kijken of de gevraagde sommen effectief verschuldigd zijn en of u de facturen ondertussen niet betaald of geprotesteerd heeft.

Meent u dat de facturen niet verschuldigd zijn, dan maakt u best schriftelijk of per email uw opmerkingen over aan de gerechtsdeurwaarder. Deze neemt dan contact op met zijn opdrachtgever, uw schuldeiser. U kunt de facturen ook aangetekend protesteren ter attentie van de eisende partij.

Is de vordering wel verschuldigd, dan betaalt u deze best onmiddellijk op de rekening van de gerechtsdeurwaarder met vermelding van de juiste referte. Indien u dit financieel niet aankan, neemt u best zo spoedig mogelijk contact op met de Gerechtsdeurwaarder om een redelijk afbetalingsplan af te spreken.

De aanmaningen laten aanslepen zonder te reageren zorgt enkel voor extra kosten !!

Lees meer over hoe te reageren op een brief van de Gerechtsdeurwaarder.

U BENT GEDAGVAARD

Bij een dagvaarding roept een schuldeiser u op met het oog op het bekomen van een veroordeling. De akte bevat een uiteenzetting van het geschil (of een lijst van de niet-betaalde facturen), de vermelding van het adres van de rechtbank en het tijdstip waarop de zaak wordt behandeld. Een schuldeiser gaat normaal gesproken pas over tot dagvaarding nadat hij u meermaals in gebreke heeft gesteld in verband met de niet-betaalde facturen.

Op het moment dat u gedagvaard wordt, is de schuldeiser meestal niet meer bereid om een afbetalingsplan toe te staan. U kunt de behandeling van de zaak voor de rechtbank dan enkel voorkomen door de volledige vordering met de kosten te voldoen. Neem in ieder geval contact op met de gerechtsdeurwaarder om tot een oplossing te komen.

U heeft de keuze om persoonlijk voor de rechtbank te verschijnen, dan wel u te laten bijstaan door een advocaat. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook beroep doen op een pro-deo advocaat, die u gratis zal verdedigen. De F.O.D. Justitie bracht twee informatiebrochures uit over dit onderwerp, één in verband met zaken die voor het vredegerecht gebracht worden en één in verband met strafzaken.

Voor juridische bijstand of eerstelijnsadvies kunt u zich wenden tot de Justitiehuizen of het Bureau voor Juridische Bijstand. Meer informatie vindt u in deze brochure.

U KREEG EEN BETEKENING OF EEN BETEKENING MET BEVEL TOT BETALEN

Bij de betekening wordt u ter kennis gesteld van het feit dat u bent veroordeeld door een rechtbank en ontvangt u een kopie van het vonnis. Het doel van een exploot van betekening is het u in kennis stellen van de inhoud van een rechterlijke uitspraak. Bij het exploot wordt een eensluidend verklaard afschrift van de uitspraak gevoegd.

Vanaf de betekening begint de termijn van 1 maand (in burgerlijke zaken) te lopen waarbinnen u verzet of hoger beroep kunt aantekenen indien u zich niet kunt vinden in de inhoud van het vonnis. Uw zaak wordt dan opnieuw voor de rechtbank gebracht. Hiervoor raadpleegt u best een advocaat of een Justitiehuis. In sommige gevallen (vb. kleine vorderingen) is hoger beroep niet mogelijk !

Als u een betekening met bevel tot betalen of een bevel tot betalen ontvangt, is het vonnis uitvoerbaar. Dit betekent dat de gerechtsdeurwaarder de procedure kan starten om het vonnis uit te voeren, ook zonder uw medewerking. Na het bevel tot betalen kan er na 24 uur overgegaan worden tot beslaglegging op uw loon of op uw eigendommen.

Aangeraden wordt zo spoedig mogelijk contact op met de instrumenterende Gerechtsdeurwaarder om tot een oplossing te komen voor uw dossier en zo verdere uitvoering en kosten te vermijden.

UW GOEDEREN WERDEN IN BESLAG GENOMEN

Indien u bleef stilzitten na de verschillende contacten die de instrumenterende Gerechtsdeurwaarder met u had, wordt er beslag gelegd op uw eigendommen.

Vanaf dit beslag is het verboden om de goederen nog te verkopen of op andere wijze weg te maken. Er staan strafrechtelijke sancties op het niet-naleven op dit verbod. De Gerechtsdeurwaarder zal in zulke gevallen steeds overgaan tot het neerleggen van een klacht.

Na het beslag kunnen uw goederen worden opgeladen en verkocht !

Om deze verdere stappen en de bijhorende kosten te vermijden, neemt u best onmiddellijk contact op met de Gerechtsdeurwaarder. U zult weliswaar een aanzienlijk gedeelte van de openstaande schuld moeten aflossen vooraleer de procedure wordt opgeschort !

ER WERD BESLAG GELEGD OP UW LOON

Het loonbeslag is de meest courante vorm van een "beslag onder derden". Het loonbeslag houdt in dat uw loon geheel of gedeeltelijk wordt ingehouden door uw werkgever en doorgestort wordt naar de Gerechtsdeurwaarder, die het dan aanwendt om uw schulden aan te zuiveren.

De wet voorziet in enkele grenzen (cijfers voor 2017):

  • het nettoloon onder de 1.085 EUR is niet vatbaar voor beslag
  • van het gedeelte tussen 1.085 EUR en 1.166 EUR kan 20% in beslag genomen worden
  • van het gedeelte tussen 1.166 EUR en 1.286 EUR kan 30% in beslag genomen worden
  • van het gedeelte tussen 1.286 EUR en 1.407 EUR kan 40% in beslag genomen worden
  • van het gedeelte boven de 1.407 EUR kan alles in beslag genomen worden.

Deze bedragen worden verhoogd met 67 EUR per kind ten laste.

Deze grenzen zijn echter niet van toepassing op vorderingen met betrekking tot onderhoudsgelden! Voor deze vorderingen kan beslag gelegd worden op het volledige nettoloon.

Een soortgelijke regeling geldt voor beslagen die gelegd worden op allerhande uitkeringen.

UW REKENINGEN ZIJN GEBLOKKEERD

Op verzoek van een schuldeiser kan er bewarend of uitvoerend beslag gelegd worden op bankrekeningen. Uw rekeningen worden dan "geblokkeerd". Hiervan wordt u steeds bericht door middel van een "exploot van aanzegging", daarin wordt nauwkeurig vermeld waarom dit beslag plaats vond.

Voor verder advies neemt u best contact op met de instrumenterende Gerechtsdeurwaarder of uw advocaat.

Image